Klaipėdos lopšelis-darželis Dobiliukas
Vingio g. 9, LT-95197, Klaipėda
Telefonas:(8 46) 32 48 96
El. paštas: darzelis.dobiliukas@gmail.com
Sveiki,
kviečiame į atradimų, kūrybos ir nuotykių pripildytus vaikystės namus!

Tarybos, komisijos, darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA yra aukščiausia įstaigos savivaldos institucija. Taryba telkia pedagogus, aptarnaujantį personalą, tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) demokratiniam įstaigos valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.

Lopšelio-darželio „Dobiliukas” tarybos nariai:

 • Neringa Ruikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – lopšelio-darželio „Dobiliukas” tarybos pirmininkė;
 • Sandra Jašauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – lopšelio-darželio „Dobiliukas” tarybos sekretorė ;
 • Kristina Langienė-auklėtojo padėjėja;
 • Vida Lukienė-auklėtojo padėjėja;
 • Olga Beleckienė-auklėtojo padėjėja;
 • Simona Eizanonienė – ugdytinio mama;
 • Dovilė Globienė – ugdytinio mama.

DARBO TARYBA – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Lopšelio-darželio „Dobiliukas” darbo tarybos nariai:

 • Lina Pluščiauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – lopšelio-darželio „Dobiliukas” darbo tarybos pirmininkė;
 • Ingrida Petrylienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – lopšelio-darželio „Dobiliukas” tarybos sekretorė ;
 • Birutė Vitkauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.MOKYTOJŲ TARYBA
– nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, visi įstaigoje dirbantys pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

METODINĖ TARYBA renkama įstaigos metodinei veiklai organizuoti:

 • tariasi dėl ugdymo kokybės, ugdymo turinio planavimo ir inovacijų diegimo, individualių ugdymo programų rengimo principų ir tvarkos, ugdymo proceso aprūpinimo;
 • aptaria Įstaigos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir prioritetus;
 • inicijuoja gerosios pedagoginės patirties sklaidą, pedagogų bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis;
 • aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves;
 • vertina pedagogų metodinius darbus ir praktinę veiklą;
 • nagrinėja ugdymo sėkmingumo, vaikų pasiekimų vertinimo ir kitas pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi.

Lopšelio-darželio „Dobiliukas“ metodinės tarybos nariai:

 • Justina Valančienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui-pirmininkė;
 • Jolanta Ruikienė – ikimokylinio ugdymo mokytoja;
 • Irena Petreikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Gabrielė Martinkutė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Birutė Vitkauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Aušra Žukauskienė – neformaliojo švietimo mokytoja (pedagogė);TĖVŲ TARYBA:

 • teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais;
 • analizuoja įstaigos lėšų panaudojimo tikslingumą;
 • deleguoja atstovus į įstaigos tarybą;
 • nagrinėja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas;
 • dalyvauja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) diskusijose, įstaigos renginiuose;
 • svarsto įstaigos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.

Lopšelio-darželio „Dobiliukas“  tėvų tarybos nariai:

 • Simona Eizanonienė – pirmininkė.
 • Rasa Mišelinskė;
 • Inga Fetingytė;
 • Dovilė Globienė;
 • Indrė Budinienė;
 • Justina Zulonienė;
 • Jorana Lisauskienė;
 • Gintarė Makuševa;
 • Raimonda Strakšienė.VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
– organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Lopšelio-darželio „Dobiliukas“ vaiko gerovės komisijos nariai:

 • Justina Valančienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;
 • Virginija Čeledinienė, logopedė – pirmininko pavaduotoja;
 • Jolanta Ruikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Lina Pluščiauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Neringa Ruikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Linara Sokolenko, visuomenės sveikatos specialistė .MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
– teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Lopšelio-darželio „Dobiliukas” mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

 •    Komisijos pirmininkė – Armida Baltrušaitienė, lopšelio-darželio „Dobiliukas“ direktorė. 
 •   Komisijos nariai:
 •    Neringa Ruikienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, Mokyklos tarybos atstovė;
 •    Sandra Jašauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė;
 •    Birutė Vitkauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
 •    Ingrida Petrylienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
 •    Aušra Žukauskienė, neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
 •    Ieva Minelgienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė.VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO GRUPĖ
– organizuoja ir koordinuoja vidaus audito vykdymo darbus.

Lopšelio-darželio „Dobiliukas“ vidaus audito koordinavimo grupės nariai:

 • Lina Pluščiauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja-pirmininkė;
 • Gabrielė Martinkutė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ingrida Petrylienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 
 • Sandra Jašauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Justina Zulonienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
           

DARBO GRUPĖ INTERNETO SVETAINEI TVARKYTI


Darbo grupės interneto svetainei tvarkyti nariai:

 • Armida Baltrušaitienė – direktorė – grupės vadovė;
 • Justina Valančienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Bronislava Rašinskienė – direktoriaus pavaduotoja;
 • Lina Remėzienė – raštinės administratorė.

KŪRYBINĖS GRUPĖS:Sveikos gyvensenos nuostatų formavimo ir vaikų sveikatos ugdymo grupė “Dobiliuko sveikuoliai” 

 • Justina Zulonienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja- pirmininkė.
 • Nariai:
 • Dalė Kikilienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Laima Prialgauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Gabrielė Martinkutė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.


Sveikos gyvensenos nuostatų formavimo ir vaikų sveikatos ugdymo grupė “Sveikatos pėdsekiai”

 • Lina Pluščiauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė.
 • Nariai:
 • Jolanta Ruikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Birutė Vitkauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ingrida Petrylienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Neringa Ruikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Sandra Jašauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Irena Petreikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Skip to content